Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:50545 Library:50636 in /home/psmagala/domains/smagala.pl/public_html/connect.db.php on line 119

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/psmagala/domains/smagala.pl/public_html/connect.db.php:119) in /home/psmagala/domains/smagala.pl/public_html/lib/class.user.php on line 11

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/psmagala/domains/smagala.pl/public_html/connect.db.php:119) in /home/psmagala/domains/smagala.pl/public_html/lib/class.user.php on line 11
 Zakres usług - Piotr Smagała - Kancelaria Radcy Prawnego
język polski   english version   chinese version

choose language:  


Zakres usług

Kancelarie dostarczają kompleksowe doradztwo prawne firmom z różnych branż gospodarczych, na które składa się w szczególności:

 • bieżące doradztwo korporacyjne,
 • przekształcenia i łączenia podmiotów gospodarczych, w tym optymalizacje podatkowe,
 • opracowywanie projektów umów,
 • negocjowanie transakcji gospodarczych, w tym nabycia i zbycia spółek i przedsiębiorstw,
 • sprawy z zakresu prawa pracy,
 • umowy handlowe polskie i międzynarodowe,
 • negocjowanie umów i porozumień w sprawach spornych,
 • udzielenie wsparcia w zakresie doradztwa podatkowego przy zawieraniu transakcji, za pośrednictwem stowarzyszonych z nami doradców podatkowych.

Doradzamy firmom deweloperskim i budowlanym, wspierając je w trakcie całego procesu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie:

 • analizy prawnej nieruchomości pod kątem prawnym i analizy utrudnień procesu realizacji inwestycji (zagadnienia urbanistyczne, ryzyka prawne),
 • przeprowadzania procedur prawnych planowania przestrzennego oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę,
 • procedur budowlano – administracyjnych,
 • nabycia nieruchomości na cele inwestycyjne,
 • zakładania spółek celowych, przy uwzględnieniu optymalizacji podatkowych, dedykowanych m. in. deweloperom oraz ich bieżącej obsługi prawnej,
 • przygotowania i negocjowania wszelkich umów, w tym z architektami, gestorami mediów i zasobów dróg publicznych, wykonawcami robót budowlanych,
 • wszelkiej dokumentacji prawnej w trakcie procesu inwestycyjnego,
 • obsługi prawnej sprzedaży i najmu lokali. 

Obsługa firm budowlanych i deweloperskich należy do jednej z podstawowych sfer działania kancelarii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w procesie budowlanym, w tym skutecznie prowadzimy procesy sądowe, wykorzystując wieloletnie praktyczne doświadczenia oraz znajomość specyfiki branży i aspektów inżynierskich procesu budowlanego. Naszym zdaniem, celem prawnika jest maksymalne w ramach obowiązującego porządku prawnego, zredukowanie ryzyk prawnych działalności inwestycyjnej i deweloperskiej tak, aby Klient mógł skupić się na zabezpieczaniu ryzyk budowlanych i komercyjnych przedsięwzięcia.

Kancelarie specjalizują się w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości komercyjnych z przeznaczeniem dla prowadzenia działalności deweloperskiej lub inwestycyjnej (skomercjalizowane budynki biurowe itp.). Zakres usług w tym zakresie obejmuje:

 • audyt prawny nieruchomości, przy uwzględnieniu uwarunkowań planistycznych, ochrony zabytków i wad prawnych oraz faktycznych nieruchomości,
 • przygotowanie dokumentów transakcyjnych, w tym aktów notarialnych,
 • rekomendacja transakcyjnego opodatkowania nieruchomości (VAT, PCC, zwolnienia i wyłączenia),
 • ocena umów dotyczących nieruchomości (najem, dzierżawa itp.),
 • nabycie praw autorskich do projektów budowlanych oraz umowy z biurami architektonicznymi,
 • ocena innych uzgodnień niezbędnych celem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • umowy o skomercjalizowanie nieruchomości; negocjowanie warunków uzgodnień drogowych i dot. mediów z ich gestorami,
 • zawieranie umów deweloperskich i sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych (projekty dokumentów),
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności przesyłowych, 
 • organizowanie procesów podziałów geodezyjnych nieruchomości,

Zespół kancelarii prowadzi doradztwo prawne w zakresie przeprowadzania procedur zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno – prywatnego. Doświadczenie i wiedza z zakresu procesu budowlano – inwestycyjnego pozwala nam na zupełnie nowatorskie podejście do procesu dokonywania zamówienia publicznego. Celami idealnego zamówienia publicznego powinno być (1) zneutralizowanie ryzyka wydania środków publicznych w kwotach wyższych niż zaoferowane, (2) nienaruszenie dyscypliny rozporządzania środkami publicznymi oraz (3) uzyskanie maksymalnego komercyjnego pożytku z zamówionych produktów, usług lub robót. W tym celu należy naszym zdaniem dokonać oceny branżowej ryzyk prawnych zamówienia publicznego i zneutralizować je w dokumentach prawnych zamówienia publicznego.

Zespół kancelarii wspierają konsultanci z zakresu zamówień publicznych, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe przy ich udzielaniu i uzyskiwaniu.

Kancelarie współpracują z doświadczonymi doradcami z zakresu zamówień publicznych.

Zespół zamówień publicznych prowadzony pod kierownictwem Szymona Strzelczyka – radcy prawnego:

Sebastian Kowalski-Paszko – prawnik, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych. Były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004-2007. W latach 2006-2007 Pan Sebastian Kowalski-Paszko był Kierownikiem Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych w jednym z mazowieckich szpitali. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. Pan Sebastian Kowalski-Paszko reprezentował w 2012 r. Uczelnię Łazarskiego w Warszawie podczas panelu dyskusyjnego poświęconego partnerstwu publiczno-prywatnemu w ochronie zdrowia, przeprowadzonego podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Polsce przez E.E.L. Events Ltd. z Wielkiej Brytanii.

Przemysław Kuderczak – prawnik, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych. Pan Przemysław Kuderczak ukończył podyplomowe studia Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach swej praktyki w obszarze zamówień publicznych uczestniczył w prowadzeniu postępowań na budowę, rozbudowę oraz remonty obiektów naukowo dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej. Pan Przemysław Kuderczak był również członkiem zespołu prawnego świadczącego pomoc prawną przy przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przy rozbudowie Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Naturalnym skutkiem prowadzenia biznesu jest powstawanie sporów pomiędzy stronami transakcji. Większości sporów można załagodzić na drodze koncyliacyjnej. Niestety niektóre wymagają uruchomienia procedur sądowych lub arbitrażowych. Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenia procesowe, w szczególności w prowadzeniu procesów sądowych w sprawach budowlanych. Uważamy, iż celem każdego radcy prawnego powinno być ograniczanie ryzyk procesowych poprzez podjęcie działań wedle  poniżej opisanych reguł:

(1)   wszechstronna ocena okoliczności sporu powinna pozwolić na ocenę ryzyka przegrania sprawy sądowej,

(2)   wszczynanie sprawy sądowej następuje dopiero po ocenie sprawy, przygotowaniu taktyki procesowej i omówieniu jej z Klientem,

(3)   należy zawsze rozważać, iż sprawa sądowa może zostać przegrana ze względu na odmienną ocenę sędziowską oraz nowe fakty i dowody nieznane nam w chwili wszczynania sprawy,

(4)   działania procesowe powinny być zaplanowane przed wszczęciem sprawy,

(5)   ugoda jest zawsze zwycięstwem.

Zespół procesowy kancelarii dąży do wykorzystania wszelkich przewidzianych prawem i praktyką sądową środków celem wygrania sprawy Klienta. Staramy się zawsze rozpoznać zakres sporu, zrozumieć branżowe regulacje i specyficzne zagadnienia techniczne oraz posiąść w stopniu możliwym dla prawnika wiedzę branżową z zakresu działania Klienta. Na każdym etapie procesu działamy aktywnie i jesteśmy sprawcą a nie tylko uczestnikiem wydarzeń sądowych w procesie. Uważamy, że aktywny prawnik w procesie to połowa szansy na wygraną. Nasza postawa przed wymiarem sprawiedliwości, a szczególnie merytoryczne przygotowanie sprawy, zwiększa szanse pozytywnego zakończenia sporu sądowego.

Prowadzimy także windykację należności, głównie w zakresie spraw dochodzenia zapłaty spornych pomiędzy stronami należności, w szczególności w sytuacjach gdy łączą się one również z wzajemnymi roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji obiektów budowlanych.

Zespół kancelarii wspiera emitentów papierów wartościowych notowanych na wszystkich polskich rynkach publicznych (GPW, New Connect, Catalyst), nadzorując całość procesu emisyjnego akcji lub obligacji, prowadzącego do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia dokumentu informacyjnego oraz przeprowadzając wszelkie czynności korporacyjne związane z ich notowaniem na rynku regulowanym.  Sprawujemy również bieżącą opiekę nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, a także doradzamy w kontaktach z organami rynku kapitałowego.

Kancelaria współpracuje z firmami doradczymi (doradcy finansowi, biegli rewidenci, rzeczoznawcy) oraz z domami maklerskimi i koordynuje wszelkie prace związane z tworzeniem i zatwierdzaniem prospektów emisyjnych.

Kancelaria oferuje także pełnienie funkcji administratora hipotek przy emisjach papierów dłużnych (obligacje).

Referencje

 • Orzeł S.A.

 • Gant Development

 • Atlas Ward Polska

 • Uniwersytet
  Medyczny
  we Wrocławiu

 • Vantage
  Development

 • Kingspan

 • Polbus